Ieteikumi un atsauksmes

Signet Banka īpaši rūp klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāte un apkalpošanas profesionālisms. Bankai ir svarīgi, lai katrs klients saņemtu īpašu uzmanību un visus sev nepieciešamos finanšu risinājumus. Lai saglabātu augstākās kvalitātes servisa līmeni un to pastāvīgi pilnveidotu, mums ir ļoti svarīgi klientu ierosinājumi un atsauksmes.

Aicinām klientus izteikt savu viedokli par bankas sniegto pakalpojumu kvalitāti un servisa līmeni, kā arī informēt par problēmām, ar kurām jūs saskaraties izmantojot bankas sniegtos pakalpojumus.

Savu viedokli varat sniegt kādā no zemāk uzskaitītajiem veidiem:

  • nosūtot e-pastu uz info@signetbank.com;
  • zvanot uz bankas kontakttālruni + 371 67080 000;
  • nosūtot bankai informāciju internetbankā;
  • personīgi ierodoties bankā;
  • nosūtot vēstuli uz adresi Antonijas iela 3, Rīga, Latvija, LV–1010.

Pēc informācijas saņemšanas banka nekavējoties rūpīgi to izskatīs un sniegs atbildi pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Atbildi uz jūsu ierosinājumu vai atsauksmi centīsimies sniegt uzreiz, ja ar to personīgi vērsīsities bankā vai zvanīsiet uz kontakttālruni + 371 67080 000. Tomēr gadījumā, ja atbildes sniegšanai būs nepieciešams ilgāks laiks, bankas darbinieks informēs par atbildes sniegšanas termiņu.

Banka ir tiesīga atstāt bez izskatīšanas ieteikumus vai pretenzijas kuru sūtītāju nav iespējams identificēt vai kuru saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs. Šādā gadījumā banka, norādot pamatojumu, informēs klientu, ka ieteikums vai pretenzija tiek atstāts bez izskatīšanas.

Atbildi banka sniegs klientam personīgi, pa tālruni (identificētiem klientiem) vai arī nosūtīs internetbankā.

Ja bankas atbilde klientu neapmierinās, tad jautājumos par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam, ievērojot Latvijas Komercbanku asociācijas Padomes apstiprināto Kārtību, kāda Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības, vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vai, ja klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Vai trauksmes cēlējs ir aizsargāts?

Trauksmes cēlējs var justies droši – Signet Bank neizpauž ziņas par to, kurš ir cēlis trauksmi par pārkāpumiem. Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Par ko ceļama trauksme?

Iekšējā trauksme ceļama par noziedzīgiem nodarījumiem, administratīviem pārkāpumiem vai citiem tiesību normu pārkāpumiem vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpumiem, taču īpaši par šādiem pārkāpumiem – amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, korupciju, krāpšanu, publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu, izvairīšanos no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējumu, būvniecības drošības apdraudējumu, vides drošības apdraudējumu, darba drošības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, cilvēktiesību pārkāpumu, pārkāpumu publisko iepirkumu jomā, konkurences tiesību pārkāpumu.

Kā var celt trauksmi?

  • Nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu brīvā formā uz e-pastu: trauksme@signetbank.com
  • Ievietojot trauksmes cēlēja ziņojumu brīvā formā Signet Bank pasta kastē: Signet Bank AS Antonijas 3, Rīgā, ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”
  • Nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu brīvā formā Signet Bank pa pastu uz adresi: Signet Bank AS, Antonijas 3, Rīga LV-1010, Latvija

Trauksmes cēlējā ziņojumā norādiet savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruni).

Kā varēs zināt, vai Signet Bank saņēmusi ziņojumu par trauksmes celšanu?

Septiņu dienu laikā pēc tam, kad tiks saņemts trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot trauksmes cēlēja ziņojumā norādīto kontaktinformāciju).